Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Disclaimer

Nederlands (Dutch)

© 2012, GD, Deventer. Alle rechten voorbehouden.

GD verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door GD op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© 2012, GD, Deventer".

Niets in de door GD gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze publicatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. In geen geval kan GD, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door GD niet te controleren, gebruik van deze publicatie of voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

GD te Deventer staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als 'Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.' onder nummer 08117636.

English

© 2012, GD, Deventer. All rights reserved.

GD Animal Health Service hereby grants you permission to copy texts and documents published by GD on the World Wide Web for non-commercial use, provided that you attach to each and every copy you make of these texts and documents the following copyright reference: "© 2012, GD, Deventer".

Nothing in the texts and documents published by GD may be construed as a granting of any right to you or other parties, with the exception of the permission to make copies for non-commercial use as hereby issued.

Exclusion of liability

This publication is offered to you without any warranty whatsoever. Its use is fully at your own risk. In no event can GD, its employees and/or its affiliated enterprises be held liable for any consequences of the use of this publication, which use is beyond GD's control, or for any damage that may result from any ambiguity or incompleteness of the information at this website.

GD Animal health Service is registered at the Chamber of Commerce as 'Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.' under number 08117636.

Deutsch

© 2012, GD, Deventer. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Der GD gewährt Ihnen hiermit Zustimmung zum Kopieren der Texte und Unterlagen, die vom GD im World Wide Web veröffentlicht wurden, sofern dies für nicht-kommerzielle Zwecke erfolgt und sofern jede Kopie, die Sie von diesen Texten und Unterlagen erstellen, mit nachfolgendem Copyright-Zeichen versehen wird: "© 2012, GD, Deventer".

Nichts in den vom GD veröffentlichten Texten und Unterlagen darf in dem Sinne ausgelegt werden, als würde Ihnen bzw. anderen irgendein Recht gewährt, ausgenommen der hiermit erteilten Zustimmung zum Kopieren für nicht-kommerzielle Zwecke.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung wird Ihnen ohne jegliche Gewähr welcher Art auch immer angeboten. Deren Nutzung geht ganz auf eigene Gefahr. Auf keinen Fall kann/können der GD, seine Mitarbeiter und/oder mit ihm verbundene Unternehmen für die Folgen der – vom GD nicht überprüfbaren – Nutzung dieser Veröffentlichung bzw. für welchen Schaden auch immer, der durch Undeutlichkeit oder Unvollständigkeit der in dieser Webseite enthalten Angaben entstehen könnte, haftbar gemacht werden.

Der GD in Deventer (NL) ist bei der Industrie- und Handelkammer als 'Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.' unter der Nummer 08117636 eingetragen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.