Veelgestelde vragen van erfbetreders

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen door erfbetreders. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact op met Veekijker Varken via 0900-7100000, optie 2.

 

Wat is Afrikaanse varkenspest?

Hoe herken ik AVP?

Hoe wordt op dit moment bewaakt of AVP in Nederland aanwezig is?

Wat is de rol van de jager en welke maatregelen gelden voor de jager?

 

Mijn bezoek aan een varkensbedrijf

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn bij vragen over AVP?

 

Laboratoriumonderzoek

Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?

Wat is het belang van sectie?

 

Hygiëne: reiniging en desinfectie

Welke reinigings- en desinfectiemiddelen kan ik gebruiken voor de stal en/of het transportmiddel?

Welke hygiëneprotocollen zijn noodzakelijk om besmettingen met AVP te voorkomen?

 

De situatie in het buitenland

Wat is de situatie in België?

Wat is de situatie in Oost-Europa?

Wat gebeurt er als er een AVP-besmet wild zwijn wordt gevonden in Duitsland?

 

Afrikaanse varkenspest en andere dieren

Zijn vogels een risico voor de verspreiding van AVP?

Wat is de rol van de wolf bij de verspreiding van AVP?

 

 

Hoe herken ik AVP?

Door AVP getroffen varkens worden na een incubatietijd van 4 tot 19 dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41 graden Celsius), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en sterven vaak acuut. Het subacute stadium wordt gekenmerkt door leucopenie en bloedingen. Het chronische beeld, met alleen versnelde ademhaling en soms verwerpen, treedt pas op in situaties dat de ziekte langer aanwezig is in de populatie (endemische situatie). De meerderheid van de varkens zal snel sterven. Maar het is ook mogelijk dat de varkens minder snel sterven of zelfs overleven (minder dan 5 procent van de varkens). Wees erop verdacht dat AVP een erg uiteenlopend ziektebeeld kan vertonen, op dit punt is AVP vergelijkbaar met klassieke varkenspest. 

Acuut gestorven varken door AVP
Acuut gestorven varken door AVP

Huidverkleuring door AVP
Huidverkleuring door AVP

Terug naar de vragen

 

Hoe wordt op dit moment bewaakt of AVP in Nederland aanwezig is?

Dit wordt bewaakt door:

(a) de algemene meldingsplicht die voor dierenartsen en varkenshouders geldt, waardoor verdachte ziekteverschijnselen gemeld moeten worden aan NVWA;
(b) als er bij sectie (pathologisch onderzoek) verdachte afwijkingen worden gevonden, wordt ook dit aan NVWA gemeld; hierna vindt een bedrijfsbezoek plaats door het specialistenteam van de NVWA, de praktiserend dierenarts en een GD-dierenarts;
(c) uitsluitingsdiagnostiek*: als, in verband met koppelmedicatie, 6 bloedmonsters (EDTA- of heparinebloed) worden ingestuurd naar Lelystad (WVBR) dan worden deze onderzocht op AVP en KVP; 
(d) Als wilde zwijnen dood gevonden worden, dan wordt er steekproefsgewijs onderzocht op AVP en KVP. 

* Zie voor meer informatie de vraag 'Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?'

Terug naar de vragen

Wat is de rol van de jager en welke maatregelen gelden voor de jager?

AVP is een besmettelijke en meestal dodelijke ziekte. AVP wordt sinds september 2020 bij wilde zwijnen en sinds juli 2021 bij gehouden varkens in Duitsland aangetoond en sindsdien blijft het aantal gevallen oplopen. Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat AVP naar Nederland komt. Een belangrijke rol is weggelegd voor de jager. Het beheer van de wildstand is van groot belang.

Jagers verminderen namelijk niet alleen op verantwoorde wijze de overpopulatie van wilde zwijnen, maar monitoren ook de gezondheid van deze wilde dieren. Zij bezoeken actief het leefgebied van wilde dieren en kunnen zo toezicht houden.

Ook moet de jager verschillende veiligheidsregels en hygiënemaatregelen in acht nemen. Zo beschermen ze de gezondheid van gehouden varkens en huisdieren. Maatregelen:

 • Wilde zwijnen die zijn afgeschoten, mogen niet over de grond worden versleept. Zo kan bij een eventuele verdenking het virus zich niet verspreiden.
 • Alle jagers moeten bij contact met wilde varkens zichzelf en alle materialen die zij gebruiken reinigen en ontsmetten. Denk hierbij aan handschoenen en auto.
 • Jagers mogen na contact met een wild zwijn niet direct een varkensbedrijf bezoeken.

Terug naar de vragen

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn bij vragen over AVP?

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA-draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.

Voor vragen over AVP kunt terecht bij uw dierenarts en bij de Veekijker van GD (0900-7100000 (optie 2))

Terug naar de vragen

Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?

Als AVP en KVP niet uitgesloten kunnen worden, maar ook niet hoog op het lijstje van mogelijke ziektes staan, bestaat er een mogelijkheid om bloedmonsters (EDTA- of heparinebloed) in te sturen om AVP en KVP uit te sluiten. Denk daarbij aan situaties waarbij groepsmedicatie wordt toegepast voor een onbekende ziekte of dieren niet reageren op een behandeling met antibiotica. De bedrijfsdierenarts kan in dit geval de bloedmonsters nemen (6 monsters, afkomstig van 6 zieke dieren) en deze rechtstreeks naar WBVR sturen. Alleen de kosten van de dierenarts en het opsturen van de monsters komen voor rekening van de varkenshouder. De kosten van het diagnostisch onderzoek worden betaald door de overheid. 

Terug naar de vragen

Wat is het belang van sectie?

Vaak worden varkens ingestuurd voor sectie, omdat de varkenshouder en/of dierenarts de reden wil weten van de sterfte. In het geval van AVP kan een verdenking niet alleen consequenties hebben voor dit specifieke bedrijf, maar ook voor contact- of buurtbedrijven en kan in het ergste geval de hele sector geraakt worden. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat alle betrokkenen van het varkensbedrijf, maar ook hobbyhouders, alert en bewust blijven en verantwoord handelen. Op basis van het beeld op de sectietafel kunnen de juiste en essentiële vervolgstappen worden genomen.

Een sectie is daarom van groot belang: met onder andere een sectie kunnen wij een ziektegeval bevestigen of uitsluiten. Blijf alert en bewust! Bel voor meer informatie de GD Veekijker Varken via 0900 - 7100 000.

Terug naar de vragen

Welke reinigings- en desinfectiemiddelen kan ik gebruiken voor de stal en/of het transportmiddel?

Op de website van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vermeld dat de volgende middelen geregistreerd zijn voor gebruik tegen AVP-virus:
- Voor gebruik in dierverblijven en veewagens zijn toegelaten: Virocid F, Halamid-d
- Alleen voor gebruik in dierverblijven is toegelaten: Virkon S
- Voor gebruik in transportmiddelen voor dieren: zie de lijst van de NVWA 'Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP'

Lees de bijsluiter van uw desinfectiemiddel en check de website van het Ctgb voor wijzigingen.

Terug naar de vragen

Welke hygiëneprotocollen zijn noodzakelijk om besmettingen met AVP te voorkomen?

Gebruik hiervoor de protocollen die genoemd zijn onder de ziekte PED. Ook voor AVP gelden dezelfde strikte hygiëne-eisen. Voor de toelating van personen en transportmiddelen geldt in het algemeen: handhaaf een strakke scheiding tussen de schone en vuile weg, zodat vrachtwagens alleen op de vuile weg kunnen laden en lossen, en personen niet zonder douchen en omkleden het erf kunnen betreden.

Terug naar de vragen

Wat is de situatie in België?

Ruim twee jaar geleden werd AVP voor het eerst werd aangetroffen bij wilde zwijnen in België (Luxemburg). Dankzij strenge maatregelen bleef de dierziekte in België beperkt tot een klein deel van het zuiden van deze provincie en bleef de Belgische varkenshouderij AVP-vrij. Op 20 november 2020 heeft de Europese commissie goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden voor AVP in België op te heffen. Dit betekent dat België op Europees niveau weer de status ‘AVP-vrij’ heeft en dat België niet meer op de kaart van getroffen landen in Europa staat.

Hoewel de ziekte in België is uitgeroeid, handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen deze geleidelijk worden afgebouwd. 

Terug naar de vragen

Wat is de situatie in Oost-Europa?

Sinds 2014 zijn er uitbraken in Oost-Europa: de Baltische staten, Polen. In 2016 is de ziekte AVP gevonden in Moldavië, in 2017 in Roemenië en Tjechië, en in 2018 in Hongarije. 

In Polen wordt door onderzoekers vastgesteld dat de besmettingen zich steeds verder naar het westen verplaatsen, met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per jaar. Duitse onderzoekers hebben in de Baltische staten geconstateerd dat de ziekte onder wilde zwijnen niet uit te roeien is. Vooral als er besmette kadavers in de bossen blijven liggen, is het risico op nieuwe infecties groot. 

In Tsjechië zijn sinds april 2018 geen uitbraken van AVP meer voorgekomen. De strikte aanpak met het plaatsen van hekken, het gericht toepassen van jacht, en opruimen van karkassen, is effectief gebleken. De aanpak in België is op dezelfde uitgangspunten gebaseerd.

In Polen zijn sinds 4 november 2019 in totaal op 21 locaties dode en met AVP-virus besmette wilde zwijnen gevonden. De meeste van deze dode wilde zwijnen zijn gevonden langs wegen. De meest westelijke vindplaats was bij Nowgrod Bobrzanski, iets meer dan 40 km verwijderd van de grens met Duitsland.

Terug naar de vragen

Wat gebeurt er als er een AVP-besmet wild zwijn wordt gevonden in Duitsland?

Als er een besmetting met AVP bij een wild zwijn wordt gevonden, dan schrijft de Europese richtlijn voor dat een besmet gebied wordt ingesteld. De grootte van het besmette gebied hangt onder andere af van de grootte van het leefgebied van de wilde zwijnen, het aantal wilde zwijnen dat daar aanwezig is, de verspreiding van het virus en de aanwezigheid van belangrijke natuurlijke of kunstmatige barrières voor de verplaatsingen van wilde zwijnen.

In het aangewezen besmette gebied worden varkensbedrijven onder toezicht van de overheid geplaatst en is vervoer van varkens niet toegestaan. Buiten het aangewezen besmette gebied is transport van varkens toegestaan. Dat betekent dus dat vanuit Nederland in principe varkens naar Duitsland kunnen worden gebracht, met uitzondering van het besmette gebied.

De gevolgen voor Nederland kunnen groter worden als er een besmetting bij een wild zwijn optreedt dichtbij de grens met Nederland. Op dat moment wordt door de Nederlandse overheid, op basis van advies van experts en in overleg met de Europese Commissie, bepaald of er ook in Nederland een besmet gebied wordt ingesteld. Er gelden dan ook in Nederland beperkingen voor transport van varkens in dat gebied. Ook worden er maatregelen ingesteld die anderen treft, zoals jagers en bezoekers. 

Zie ook het Plan van Aanpak Bestrijding van een besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest (website LNV).

 • Wat zijn de gevolgen voor export van NL naar BRD?  
  Blijft in principe vrij, alleen exporten van levende varkens en levende producten van varkens naar het ingesloten gebied zijn niet meer mogelijk.

 • Wat zijn de gevolgen voor import van BRD naar NL?  
  In principe vrij, behalve voor transporten van levende varkens en levende producten van varkens vanuit het ingesloten gebied. 

 • Wat moet ik doen als ik terugkom van een jachtpartij in Duitsland?
  Wees enorm kritisch op hygiëne bij terugkeer in Nederland: geen vlees of delen wilde zwijnenkarkassen meenemen; geen contact met varkensbedrijven in Nederland zonder omkleden en douchen; in Duitsland gebruikte auto’s, materialen en kleding ontsmetten en wassen. 

 • Welke beperkingen gaan in Nederland gelden voor transport van varkens?
  Transporten naar het besmette gebied in Duitsland zijn niet meer toegestaan. 
  Andere transporten naar Duitsland blijven wel toegestaan. 

 • Mogen varkens nog buitenlopen?
  Varkens mogen buiten lopen, het dringende advies is om ze achter een degelijk hekwerk te houden dat zowel het uitbreken van uw varkens voorkomt, als het binnenkomen van wilde zwijnen van buiten op uw erf tegenhoudt. 
  Het beste is om een dichte schutting of een dubbele afrastering te maken (zie betreffende vraag daarover).

 • Wat houdt een dubbele afrastering in? 
  • Twee aparte afrasteringen met een voldoende tussenruimte (hier zijn geen vastgelegde definities voor).
  • Het advies is dat elk van de twee afrasteringen voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
   • ingegraven tot een diepte van minimaal twintig centimeter, met minimaal volgende kenmerken: een hoogte van één meter zestig, een maximale maaswijdte van vijf centimeter en een draaddikte van twee millimeter;
   • of een elektrische afrastering van minimaal drie draden op regelmatige afstand of met maaswijdte van maximaal tien centimeter en met een minimale hoogte van 0,6 meter. Daarbij moet de vegetatie onder de draden kort gehouden worden;

 • Kunnen vogels het virus verspreiden?
  Die kans is heel klein. Mogelijk kunnen vogels wel besmet materiaal aan de poten meenemen, maar de kans dat daar voldoende virus inzit om een varken te infecteren is heel klein, zeker als die varkens in gesloten varkensbedrijven worden gehouden. 
   
 • Wat is het risico van overig agrarisch transport, waaronder rundvee, melk, etc?Agrarische transportmiddelen kunnen een besmetting meenemen via besmette grond of mest-resten aan laarzen of wielen. Over het algemeen is het daarom verstandig om transporten naar en van varkensbedrijven te scheiden van andere typen veehouderijbedrijven.

Terug naar de vragen

Zijn vogels een risico voor de verspreiding van AVP?

Verspreiding door vogels is niet waarschijnlijk. Huisdieren en ongedierte kunnen het virus verslepen, maar over kortere afstand en ze vermeerderen het virus niet. In Afrika verspreiden zachte teken het virus, maar de harde Europese teken verspreiden het virus niet.  

Terug naar de vragen

Wat is de rol van de wolf bij de verspreiding van AVP?

Over de rol van de wolf in de verspreiding van AVP is weinig bekend. In Duitsland is wel onderzoek gedaan naar wat vossen en wasbeerhonden doen met kadavers van wilde zwijnen. Ze blijken wel vleesdelen van kadavers te verslepen, maar dit wordt nauwelijks van belang geacht omdat het steeds gaat over kleine delen van die karkassen, en over kortere afstand. 

Terug naar de vragen

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.