Nog steeds dode dieren na mixen van mest

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Nog steeds dode dieren na mixen van mest

13-8-2012: 

Het mixen van mest is nog steeds een oorzaak voor sterfte bij dieren en (nog erger) soms sterfte bij mensen. Veehouders moeten daarom alert zijn op giftige gassen uit mest.
Tijdens mestopslag ontstaan schadelijke gassen die vrij kunnen komen bij bewerkingen zodra de mest in beweging komt  (zoals bij pompen, mixen of bij gebruik van een mestscheider). De gassen kunnen dodelijk zijn voor mens en dier. Dit gevaar is u vast en zeker bekend, maar toch willen wij hiervoor waarschuwen want nog steeds zorgt dit voor gevaarlijke situaties, zoals onlangs weer bleek in Friesland.

Hoe komen de gassen vrij?
Bij alle handelingen waarbij drijfmest in beweging komt, kunnen de schadelijke gassen vrijkomen (bij het afpompen van de mest, verkeerde afstelling van de mesttank, schuimvorming door omzettingen, overpompen e.d.).

Wat kunt u zelf doen?
Het is helaas onmogelijk de vorming van de gifgassen te voorkomen. De aanpak is dan ook gericht op de inperking van de risico's. Het vaker mixen van mest om zo te zorgen dat er minder gassen ontstaan, werkt helaas niet. Eerder omgekeerd: vaker mixen verhoogt het risico dat dieren en mensen in contact komen met de giftige gassen. Daarom enkele praktische tips die u de veehouder kunt geven:

• Voorkom bewegingen in de mest. Zijn bewegingen niet uit te sluiten, doe dit dan rustig.
• Voorkom vermorsing van voer.
• Rijd mest uit bij goed 'ventilatieweer'.
• Mestafzuigpunten die onder het mestniveau uitkomen genieten de voorkeur.
• Zet deuren zoveel mogelijk open. Het verhogen van het ventilatieniveau kan averechts werken wanneer luchtinlaat en de afzuigpunten aan dezelfde zijde van de stal zijn.
• Houd kinderen uit de buurt omdat de meeste gassen zwaar zijn en zich hoofdzakelijk bevindt op een hoogte tot ca. 1.5 m.
• Bij calamiteiten de bewegingen van de mest stoppen en enige tijd (5 min.) wachten alvorens hulp te bieden (Raadpleeg arts/resp. dierenarts).
• Het eventueel binnengaan van risicovolle ruimten (bijvoorbeeld bij storingen) alleen met persluchttoestellen (vraag om assistentie van de brandweer).
• Ook kan in de gesloten cabine van de trekker veel gifgas voorkomen (ventilatie van deze ruimte is van belang).
• Bij ongelukken: zorg eerst voor hulp en ga niet zomaar een mestkelder of een stal in waar dode dieren liggen!

Vrijkomende gassen en hun effecten
 • Ammoniak: doorgaans stijgt bij het beroeren de hoeveelheid ammoniak in geringe mate. Problemen door dit gas zijn niet te verwachten.
• Koolzuurgas: de hoeveelheid vrijkomend uit de mest is zeer gering en heeft op mens en dier geen ernstige nadelige invloed.
• Methaan: dit explosieve gas kan in tamelijk grote hoeveelheden vrijkomen waarbij brand- en explosiegevaar aanwezig zijn. In rundveestallen werd bij onderzoek de explosiegrens niet overschreden.
• Zwavelwaterstof: dit is een zeer giftig gas dat in grote hoeveelheden uit drijfmest vrij kan komen. Er zijn hoeveelheden aangetoond tot 1000 ppm. Vanaf 300 ppm bestaat er direct gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Van 300-500 ppm wordt de ademhaling ontregeld en treedt verminderd bewustzijn op. Vanaf 800 ppm is er direct levensgevaar. Zwavelwaterstof ruikt in lage doseringen naar rotte eieren maar in dodelijke concentraties is het reukloos en kan bewusteloosheid snel intreden. Er bestaat geen middel om een zwavelwaterstofvergiftiging tegen te gaan!
• Blauwzuurgas: alle planten (en dus de meeste componenten van de diervoeders) bevatten cyanides. Een deel wordt door het dier omgezet in minder schadelijke stoffen. De rest komt in de mestput terecht en komt als gaswolk vrij bij het beroeren van de mest. Het gas is het meest schadelijke van allemaal. Bij 300-500 ppm is dit gas fataal. Hoeveelheden van 400 ppm en meer komen plaatselijk bij herhaling voor. Blauwzuurgas grijpt aan op het ademhalingssysteem. Het gas schijnt ook via de huid binnen te kunnen komen. Er zijn middelen om een blauwzuurgasvergiftiging tegen te gaan, maar die moeten binnen 5 minuten worden toegediend.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.