Privacyverklaring

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Privacyverklaring

Inleiding

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (hierna: GD) respecteert de privacy van haar relaties. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en de geldende privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacy verklaring informeren wij u over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Voor bepaalde diensten of producten van GD kunnen aanvullende privacy voorwaarden gelden. Deze verklaring betreft enkel de verwerking van persoonsgegevens, niet bedrijfsgegevens zoals gezondheid statussen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

GD is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van GD zijn:

GD
Postbus 9
7400 AA Deventer
Telefoon: 088 20 25 500
E-mail: info@gddiergezondheid.nl

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

GD verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uniek bedrijfsnummer (UBN), rekeningnummer. Welke persoonsgegevens of combinatie van persoonsgegevens GD verwerkt, kan per relatie verschillen. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u bijvoorbeeld (digitaal) een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, gebruik maakt van onze online diensten, of met onze klantenservice belt. Ook als u persoonsgegevens bij onze vestiging of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder worden persoonsgegevens verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met GD.

Waarvoor gebruikt GD uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, levering van producten en diensten en, onder andere, meer in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

 • GD verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten en het onderhouden van relaties met (vertegenwoordigers van) klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo worden bijvoorbeeld naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer van een klant of zijn vertegenwoordigers vastgelegd en zo nodig aangepast bij wijziging hiervan. De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een met de relatie gesloten overeenkomst respectievelijk het gerechtvaardigde belang van GD om relaties te onderhouden, omdat dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

 • GD verwerkt ook persoonsgegevens als klanten zich registreren via de ZetLogin portal. Deze portal geeft klanten toegang tot online diensten van GD zoals VeeOnline/ SG-online, GDwebshop en ZetFactuur. Via deze diensten krijgt u inzicht in uw bedrijfsgegevens, bestellingen of facturen. Aan de hand van de gegevens kan GD u persoonlijk adviseren ten aanzien van uw bedrijfsvoering en de dienstverlening aan u als klant optimaliseren. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u met betrekking tot deze diensten te kunnen uitvoeren of is zo nodig gebaseerd op uw instemming. GD kan deze persoonsgegevens ook gebruiken voor de afhandeling van klachten.

 • Voor onderzoeksdoeleinden zoals onderzoeken ter voorkoming en bestrijding van dierziekten en andere onderzoeken ter verbetering van de diergezondheid, kunnen persoonsgegevens zoals uw UBN worden verwerkt. Veelal houdt de verwerking anonimisering of pseudonimisering van uw gegevens in. Het kan gaan om (interne) (wetenschappelijke) onderzoeken en onderzoeken die in opdracht van derden worden uitgevoerd. De verwerkingen zijn voor zover nodig gebaseerd op toestemming van de betrokkenen dan wel op een gerechtvaardigd belang van GD, omdat de onderzoeken bijdragen aan de optimalisatie van haar producten en dienstverlening en bijdragen aan de diergezondheid in het algemeen. 

 • GD verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) relaties, zoals naam en adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers om haar marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van GD.

 • GD verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, voor communicatiedoeleinden. U kunt hierbij denken aan het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten en (overige) informatie met betrekking tot diergezondheid via (digitale) nieuwsbrieven of anderszins. Ook voor het verstrekken van informatie ten aanzien van bijvoorbeeld congressen, lezingen, presentaties, workshops of andere bijeenkomsten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het verstrekken van informatie voor nieuwsbrieven wordt zo nodig toestemming gevraagd en/of de mogelijkheid geboden u hiervoor af te melden. Verwerking voor overige communicatiedoeleinden zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van GD, omdat deze worden verricht in het kader van activiteiten die tot de normale bedrijfsvoering van GD behoren.

 • Werkzoekenden kunnen onder andere via de website van GD persoonsgegevens achter laten, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en Curriculum Vitae. Deze gegevens komen terecht bij de HR afdeling van GD en worden gebruikt om contact op te kunnen nemen met een werkzoekende. Persoonsgevens worden maximaal 4 weken, en met uw toestemming maximaal 1 jaar bewaard.

 • Bezoekers wordt gevraagd bij het bezoek aan onze locatie persoonsgegevens zoals naam en bedrijfsgegevens te verstrekken in verband met de beveiliging van personen, gebouw en informatie. Op bepaalde delen van het terrein, gebouw en laboratoria maakt GD gebruik van cameratoezicht. De grondslag voor verwerking is het gerechtvaardigd belang dat GD heeft bij beveiliging van haar eigendommen en medewerkers

Welke derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van de bedrijfsvoering kan of moet GD persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld bezorg- of ophaaldiensten, brancheorganisaties, overheid, zuivelondernemingen, farmaceuten, dierenartsenpraktijken, slachterijen en ICT-dienstverleners. Ook stelt GD persoonsgegevens ter beschikking aan ABN AMRO Bank in verband met het uitvoeren van betaaldienst. Verstrekking van persoonsgegevens vindt niet altijd plaats met het oog op verwerking. Voor zover derden persoonsgegevens verwerken doen zij dat volgens de door ons gegeven instructies en nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven niet rechtstreeks uw persoonsgegeven door aan landen buiten Europa. Wel kan het zijn dat een door ons ingeschakelde derde persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten Europa in het kader van zijn dienstverlening aan ons. Dat gebeurt alleen met onze voorafgaande toestemming. Wij zien er dan op toe dat aanvullende maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. GD zal verder persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Wij vinden het van belang uw persoonsgegevens veilig te bewaren. Daarom hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij onder meer gebruik van  beveiligde servers, firewalls, versleuteling en ook fysieke bescherming van gebieden waar de informatie is opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden door ons op de juiste wijze beschermd volgens de geldende norm voor informatiebeveiliging (ISO 27001 gecertificeerd). GD heeft tevens een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dat gebied.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Het hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen en worden bewerkt, hoe lang deze door GD bewaard worden. Van belang hierbij zijn in ieder geval de verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, de wettelijke bewaartermijnen die voor bepaalde gegevens gelden, en de gerechtvaardigde belangen van GD. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Op het moment dat het bewerken van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Indien u gebruik maakt van ZetLogin, kunt u een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens inzien via uw account. Hier kunt u zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen. Wilt u inzage in alle over u verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek daartoe indienen per e-mail of per post naar GD, Postbus 9, 7400 AA, Deventer. Wilt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen, bezwaar maken tegen een verwerking of gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht, dan kunt u tevens gebruik maken van voornoemd (e-mail)adres. GD zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door GD kunt u contact opnemen via bovengenoemde contactgegevens. Op grond van wet- en regelgeving heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente verklaring kunt u vinden op onze website. Deze verklaring is opgesteld op 15 mei 2018.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.