Gebruikersvoorwaarden VeeOnline/SG-online

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Gebruikersvoorwaarden VeeOnline/SG-online

Artikel 1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden voor VeeOnline / SG-online (“Gebruiksvoorwaarden”) hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis.

 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die geautoriseerd gebruik maakt van VeeOnline / SG-online.
 • IE-Rechten: alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, goodwill, modellenrechten en databankrechten, en alle vernieuwingen en uitbreidingen van dergelijke en vergelijkbare rechten.
 • Leverancier: Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende aan de Arnsbergstraat 7 te (7418 EZ) Deventer.
 • Licentie: de licentie, verleend door Leverancier aan Gebruiker om gebruik te mogen maken van VeeOnline / SG-online, zoals nader omschreven in artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Partijen: de Leverancier en de Gebruiker.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • 'VeeOnline': online platform van Leverancier waar informatie van Leverancier specifiek met Gebruiker wordt gedeeld, zoals uitslagen en resultaten met betrekking tot het welzijn en gezondheid van dieren alsmede de registratiemogelijkheid ten behoeve van de bedrijfsbegeleiding, tevens aangeboden in de vorm van een mobiele applicatie. Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van VeeOnline / SG-online kan worden geraadpleegd via www.veeonline.nl alsmede www.gddiergezondheid.nl/veeonline.
 • 'SG-Online': online platform van Leverancier waar een registratiemogelijkheid van dieren wordt aangeboden ten behoeve van de bedrijfsbegeleiding, tevens aangeboden in de vorm van een mobiele applicatie. Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van SG-online kan worden geraadpleegd via www.gddiergezondheid.nl/sg-online

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van VeeOnline / SG-online door de Gebruiker.

2.2 Het gebruik van VeeOnline / SG-online en van de diensten die Leverancier of derden via VeeOnline / SG-online aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van VeeOnline/ SG-online erkent u uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden dient u VeeOnline/ SG-online niet te gebruiken.

2.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Leverancier zal de Gebruiker voorafgaand aan de aanvulling, wijziging en/of vervanging hierover informeren. Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van VeeOnline / SG-online te staken en VeeOnline / SG-online van zijn of haar mobiele apparaat te verwijderen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden.

Artikel 3 – VeeOnline/ SG-Online

3.1 VeeOnline is een online platform en een mobiele applicatie waarmee informatie geregistreerd kan worden met betrekking tot het welzijn en gezondheid van dieren. Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van VeeOnline kan worden geraadpleegd via www.veeonline.nl alsmede www.gddiergezondheid.nl/veeonline.
SG-Online is een online platform van Leverancier waar een registratiemogelijkheid van dieren wordt aangeboden ten behoeve van de bedrijfsbegeleiding, tevens aangeboden in de vorm van een mobiele applicatie. Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van SG-online kan worden geraadpleegd via www.gddiergezondheid.nl/sg-online

3.2 Om gebruik te kunnen maken van VeeOnline / SG-online dient toegang verschaft te worden tot de camera van de Gebruiker.

3.3 VeeOnline/ SG-online wordt onder meer aangeboden via de Apple App Store en de Google Play Store, waardoor de algemene voorwaarden van Apple Inc. en Google Ireland Ltd. tevens van toepassing kunnen zijn op het downloaden en het gebruik van VeeOnline / SG-online. Wij adviseren de Gebruiker deze algemene voorwaarden door te nemen.

3.4 Leverancier is gerechtigd (delen van) VeeOnline / SG-online en/of haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksovereenkomst over te dragen aan een (niet)gelieerde onderneming, waarvoor de Gebruiker hierbij bij voorbaat toestemming geeft.

3.5 Voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot VeeOnline / SG-online kan contact worden opgenomen met Leverancier via www.gddiergezondheid.nl/contact

Artikel 4 – Beschikbaarheid en aanpassingen

4.1 Leverancier kan niet garanderen dat VeeOnline / SG-online altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de in VeeOnline / SG-online verschafte informatie volledig, juist en/of up-to-date is.

4.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om (onderdelen van) VeeOnline / SG-online op elk moment aan te passen, te onderhouden en/of (tijdelijk) uit te schakelen, waarbij de inhoud, de functionaliteiten en/of overige onderdelen van VeeOnline / SG-online kunnen wijzigen en/of het aanbieden van VeeOnline / SG-online (tijdelijk) kan worden gestaakt, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder dat Leverancier gehouden is tot het vergoeden van enige schade.

4.3 Leverancier is gerechtigd nieuwe versies van VeeOnline / SG-online beschikbaar te stellen. Leverancier adviseert de Gebruiker de nieuwste versie van VeeOnline te downloaden en gebruiken. Leverancier is niet verplicht minder recente versies van VeeOnline / SG-online aan te blijven bieden en/of te ondersteunen.

4.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën van de informatie en gegevens zoals ingevoerd in VeeOnline/ SG-online.

4.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, gegevens en/of andere materialen en/of uitingen te verwijderen die in VeeOnline / SG-online worden geplaatst.

4.6 Leverancier kan en mag de gegevens van de Gebruiker, zoals ingevoerd in VeeOnline / SG-online, steeds onbeperkt gebruiken voor het delen van informatie met betrekking tot diergezondheid, dierenwelzijn of anderszins relevant geacht voor dier en/of dierenhouder. Voor zover dit Persoonsgegevens zijn is onder meer artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 De Gebruiker zal de volgende verplichtingen nakomen:

a. De Gebruiker zal geen (computer) virussen en/of andere bestanden in VeeOnline / SG-online aanbrengen of plaatsen die schade kunnen toebrengen aan (de functionaliteit en/of beschikbaarheid van) VeeOnline / SG-online;

b. de Gebruiker zal geen acties uitvoeren die een verstoring, beperkt of onvoorzien gebruik van VeeOnline / SG-online kunnen veroorzaken;

c. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op VeeOnline / SG-online, waaronder maar niet beperkt tot screen scraping, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Leverancier;

d. de Gebruiker dient als goed huisvader gebruik te maken van VeeOnline / SG-online; en

e. de Gebruiker zal geen activiteiten uitvoeren of informatie gebruiken waarvan de Gebruiker weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze activiteiten kwalificeren als illegaal of ongeoorloofd gebruik van VeeOnline / SG-online.

5.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan:

a. VeeOnline / SG-online aan ‘reverse engineering’ te onderwerpen en/of te decompileren;

b. Een derde partij toegang te verschaffen tot VeeOnline / SG-online;

c. Een derde partij gebruik te laten maken van een verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoord;

d. Informatie, gegevens en/of data verkregen via VeeOnline/ SG-online te gebruiken, toe te passen en/of te verstrekken (aan derden) in strijd met het doel van een verkregen machtiging en buiten de kaders en randvoorwaarden van deze verkregen machtiging;

e. Toegangsrechten te delen, over te dragen en/of anderszins te verstrekken aan een derde partij;

f. Ongeautoriseerde toegang te verschaffen/verkrijgen tot (onderdelen van) VeeOnline / SG-online en/of aanverwante systemen;

g. Ongeautoriseerd informatie te delen verkregen via (onderdelen van) VeeOnline / SG-online en/of aanverwante systemen;

h. Software/ virusbescherming en/of andere bewaking te vermijden, te deactiveren of anderszins te omzeilen;

i. Klant-/gebruikersgegevens op te slaan en/of door te geven;

j. Verkregen gebruikers-/contactinformatie te gebruiken om contact te leggen met Gebruikers zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;

k. Gebruikersprofielen te creëren en/of te verspreiden;

l. lnbreuk te maken op het handelsmerk, het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van Leverancier en/of derde;

m. Toegang te verkrijgen tot VeeOnline / SG-online teneinde een soortgelijk of concurrerend product of een vergelijkbare dienst te bouwen en/of ideeën, functies, functies of afbeeldingen te kopiëren;

n. Toegang te verkrijgen tot VeeOnline / SG-online door zich voor te doen als een ander persoon, organisatie, rechtspersoon of entiteit;

o. Ongevraagde communicatie, links, promoties, advertenties en/of spam dan wel andere verwijzingen naar VeeOnline / SG-online te verzenden naar Gebruikers dan wel te plaatsen op VeeOnline / SG-online.

Artikel 6 – Toegang tot VeeOnline/ SG-online

6.1 De gebruikersnaam en wachtwoord (waarmee toegang tot VeeOnline / SG-online wordt verkregen) zijn niet-overdraagbaar, strikt persoonlijk en exclusief voor de Gebruiker.

6.2 De Gebruiker zal Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) ongeautoriseerde toegang tot VeeOnline / SG-online.

6.3 De Gebruiker kan de Leverancier verzoeken om zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord te laten blokkeren.

6.4 De Leverancier is te allen tijde bevoegd om de Gebruiker de toegang tot VeeOnline / SG-online (tijdelijk) te ontzeggen, onder andere in het geval Leverancier redelijkerwijze het vermoeden heeft dat Gebruiker zijn of haar verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet (volledig, correct dan wel tijdig) nakomt.

Artikel 7 – Kosten

7.1 Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de basisversie van VeeOnline. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht bij het aanschaffen van een andere versie dan de basisversie van VeeOnline. Dit zal worden verrekend via een in-app purchase en overeenkomstig de voor die betreffende versie geldende gebruikersvoorwaarden.

7.2 Voor het gebruik van SG-online zijn kosten verbonden in de vorm van een abonnement. De actuele kosten zijn te vinden op www.gddiergezondheid.nl/sg-online

7.3 De eventuele kosten voor het gebruik van mobiele data en/of internetverbinding van de Gebruiker komen voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 8 – Licentie en IE-Rechten

8.1 Alle IE-Rechten ten aanzien van VeeOnline / SG-online, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, geluiden, teksten en opmaak, gegevens, overige inhoud, en combinaties daarvan, berusten uitsluitend bij de Leverancier en/of haar opdrachtnemer(s) en/of aan de Leverancier gelieerde partner(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is het niet toegestaan om (delen van) VeeOnline / SG-online en/of de IE-Rechten te kopiëren, te openbaren, te exploiteren of op andere wijze te gebruiken dan conform deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen op geen enkele manier de overdracht van de eigendom van enige IE-Rechten bewerkstelligen.

8.2 Met het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker, verleent Leverancier aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en royalty-vrije licentie om gebruik te maken van VeeOnline / SG-online (“Licentie”), welke Licentie door Gebruiker hierbij wordt aanvaard.

8.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier een sub-licentie te verlenen of de Licentie over te dragen aan een derde.

8.4 De Gebruiker zal geen aanvraag doen voor, (een poging doen tot) het registreren en/of het anderszins proberen te verkrijgen van de IE-Rechten en/of andere rechten met betrekking tot, of soortgelijk aan, VeeOnline / SG-online.

8.5 De Gebruiker zal de Leverancier onmiddellijk schriftelijk informeren over een (mogelijke) inbreuk en/of claim met betrekking tot de IE-Rechten van de Leverancier, waarvan de Gebruiker op de hoogte is.

8.6 De Gebruiker zal geen stappen ondernemen in het geval van (een vermoeden van) een (voorgenomen) inbreuk en/of claim op de IE-Rechten van de Leverancier, zoals beschreven in dit artikel, maar verplicht zich, indien Leverancier optreedt ter handhaving van de IE-Rechten, alle medewerking voor een dergelijk optreden te verlenen, zowel in als buiten rechte.

Artikel 9 – Geheimhouding en verkregen informatie

9.1 Alle informatie die Gebruiker via VeeOnline / SG-online ontvangt of waar Gebruiker op enigerlei wijze inzage in verkrijgt mag alleen gebruikt worden door de Gebruiker zelf voor de doelstelling van VeeOnline / SG-online en binnen de kaders van VeeOnline / SG-online.

9.2 Indien Gebruiker toegang heeft verkregen tot VeeOnline / SG-online op basis van een verkregen schriftelijke machtiging, is het deze Gebruiker uitsluitend toegestaan de via VeeOnline / SG-online verkregen informatie, gegevens en data te gebruiken voor het schriftelijk aangegeven doel van de verkregen machtiging en binnen de kaders en randvoorwaarden van deze verkregen machtiging.

9.3 De door Gebruiker verkregen gegevens, persoonsgegevens, informatie, uitslagen en aanverwante data mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden of verstrekt worden aan derden, tenzij Leverancier hiervoor voorafgaand expliciete schriftelijke toestemming heeft verleend.

9.4 Gebruiker zal alles in werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de Leverancier ter kennis of in handen van derden komt.

9.5 Hetgeen is bepaald in artikel 9.4 geldt niet indien de Gebruiker aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien de Gebruiker door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Door het gebruik van VeeOnline / SG-online worden Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. Leverancier heeft het gebruik van de Persoonsgegevens van de Gebruiker omschreven in haar privacyverklaring (te bereiken via www.gddiergezondheid.nl/privacyverklaring). Deze privacyverklaring is integraal van toepassing op het gebruik van VeeOnline/ SG-online door Gebruiker.

10.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 verleent de Gebruiker aan de Leverancier hierbij en/of door gebruik van VeeOnline / SG-online expliciet toestemming voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens van Gebruiker en/of overige gegevens (waaronder gebruiksgegevens, soort telefoon, browser) voor toepassingen, doelstellingen en gebruik van VeeOnline / SG-online, waaronder tevens wordt verstaan het verbeteren, optimaliseren en/of uitbreiden van de dienstverlening door Leverancier.

10.3 Gebruiker verklaart dat:

a. hem of haar om toestemming is gevraagd door Leverancier en dat Gebruiker deze toestemming heeft verleend, vóórdat VeeOnline / SG-online persoonsgegevens van uw apparaat haalt of informatie op uw apparaat plaatst;

b. Leverancier Gebruiker apart toestemming heeft gevraagd voor de verschillende soorten persoonsgegevens die VeeOnline / SG-online gebruikt;

c. de doelen waarvoor VeeOnline / SG-online en/of derden de persoonsgegevens gebruiken duidelijk en begrijpelijk zijn aangegeven.

Artikel 11 – Informatie VeeOnline / SG-online

11.1 Leverancier heeft de informatie op VeeOnline / SG-online met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks verklaart en erkent Gebruiker dat:

a. het kan voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolledigheden in de verkregen informatie zitten;

b. Leverancier niet kan instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie;

c. Leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik van de aangeboden informatie aanvaardt;

d. Verwiizinqen en/of hvperlinks en/of verwijzingen naar andere websites uitsluitend dienen ter informatie van de Gebruiker.

11.2 Op de dienstverlening van Leverancier via VeeOnline / SG-online zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Leverancier van toepassing, te raadplegen op www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden. Gebruiker heeft kennis genomen van deze voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, gegevens en/of andere materialen die een Gebruiker en/of derden via VeeOnline / SG-online ter beschikking stelt en/of stellen.

12.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik en/of onmogelijkheid van het gebruik van (een deel van) VeeOnline / SG-online.

12.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van VeeOnline / SG-online of andere websites, informatie of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks of banners of anderszins. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het gebruik, de inhoud en/of het functioneren van deze externe informatie.

12.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen mogelijk te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade aantoonbaar het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

12.5 Leverancier wordt door Gebruiker gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van VeeOnline / SG-online, waaronder mede wordt verstaan het door Gebruiker niet of op niet correcte wijze nakomen van (wettelijke en/of contractuele) verplichtingen jegens Leverancier, een andere Gebruiker van VeeOnline / SG-online dan wel een derde.

Artikel 13- Duur en beëindiging

13.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat deze zijn geaccepteerd door Gebruiker. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en blijven gelden zolang de Gebruiker een account heeft en/of toegang blijft houden tot VeeOnline / SG-online.

Artikel 14 – Consequenties van de beëindiging

14.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het exporteren of kopiëren van de informatie zoals verkregen via de Leverancier en/of opgeslagen in VeeOnline / SG-online. In het geval de Gebruiker niet binnen één maand na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden de Leverancier informeert over de door Gebruiker gewenste assistentie met betrekking tot het overhandigen van deze informatie, behoudt de Leverancier het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, deze informatie zoals ingevoerd in VeeOnline / SG-online te vernietigen.

Artikel 15 - Rechtskeuze en bevoegde rechter

15.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering ervan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.