Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Het virus is  erg besmettelijk. Het virus kan in kleine hoeveelheden al tot een infectie leiden, bijvoorbeeld door huidbeschadigingen na vechten onder gespeende biggen. Het virus kan zeker op grotere bedrijven gedurende meerdere jaren blijven circuleren, enerzijds door de aanwezigheid van dragers onder de zeugen, maar vooral ook doordat viruscirculatie onder gespeende biggen meerdere weken kan aanhouden. De zeugenstapel kan dus ook vanuit viruscirculatie onder de gespeende biggen opnieuw besmet worden.

Verschijnselen

PRRS kenmerkt zich door vruchtbaarheidsstoornissen bij zeugen zoals verwerpen in het laatste derde deel van de dracht, de geboorte van zwakke en doodgeboren biggen of mummies. Vooral vroeggeboortes (voor 110 dagen dracht) vallen dan op. Daarnaast zijn de luchtwegaandoeningen bij jongere varkens een belangrijk gevolg van een PRRS-virus infectie.

Oorzaak

PRRS wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Van dit virus bestaan twee typen, het Europese (EU) en het Amerikaanse virustype (US). Binnen deze typen bestaan diverse subtypen. Een kenmerk van RNA-virussen (zoals het PRRS-virus) is dat er constante en geleidelijke verandering optreedt in de opbouw van het genetische materiaal (het RNA). Dit in tegenstelling tot DNA-virussen (zoals het circo-virus). Vanwege die constante genetische veranderingen is het belangrijk dat laboratorium-testen regelmatig gecontroleerd worden op het vinden van PRRS-virussen. GD organiseert daarvoor rondzendoefeningen, waar laboratoria aan kunnen deelnemen. Verder kunnen PRRS-virusstammen door die genetische veranderingen verschillende eigenschappen krijgen, en daardoor meer of minder virulent (ziekteverwekkend) worden. Het is daarom belangrijk om te weten of er nieuwe varianten van het PRRS-virus in Nederland circuleren.  

Besmettingsroute

Het PRRS-virus wordt in hoofdzaak verspreid via direct contact met besmette varkens, via de mens (handen, kleding), besmette veewagens, bedrijfsmaterialen, injectienaalden, de lucht, sperma, of stekende insecten. Sinds 2008 wordt uit het onderzoek (vooral gedaan in de VS) steeds duidelijker dat het virus vrij gemakkelijk kan verspreiden via de lucht tot over een afstand van 9 kilometer. Ook Mycoplasma hyopneumoniae en Influenza-virussen kunnen via de lucht verspreid worden.

Schade

PRRS veroorzaakt slechtere technische resultaten: minder geboren biggen, hogere uitval, hogere voerconversie, groeivertraging, de kosten van medicijnen en andere behandelingen en de extra arbeid die daarmee gepaard gaat. De PRRS schade op zeugenbedrijven is in 2010 door GD opnieuw berekend en ligt op gemiddeld op 126 euro per zeug bij uitbraken op Nederlandse zeugenbedrijven (Nieuwenhuis 2012). In Amerika en Denemarken komen de berekeningen uit op zo’n 200 euro per zeug bij acute uitbraken.  Bij gespeende biggen en vleesvarkens veroorzaakt het PRRS-virus echter vooral schade wanneer tegelijkertijd ook andere infecties aanwezig zijn, zoals PCV2, Influenza, Streptococcen- of Mycoplasma-infecties.   

Het is veel minder duidelijk wat in die situatie het effect van PRRS-infecties is op de economische schade bij luchtweginfecties bij vleesvarkens. Amerikaans onderzoek uit 2005 had al aangetoond dat de schade door PRRS bij biggen na spenen en in de vleesvarkensfase in totaal bijna tien euro bedraagt.  Maar welke schade levert een combinatie van PRRS met Mycoplasma hyopneumoniae  (M. hyo) of Influenza op? Cijfers uit 2012 geven het volgende beeld (zie tabel). De extra kosten van een infectie met alleen M. hyo of Influenza zijn opgeteld 2,88 euro ten opzichte van varkens zonder ziekteverschijnselen door deze kiemen. Maar de combinatie van die twee ziektes veroorzaakt al meer dan een schadeverdubbeling, namelijk 7,56 euro. De combinatie van PRRS en M. hyo leidt tot een anderhalf keer grotere schade. De combinatie van kiemen veroorzaakt dus meer schade. De berekening is gebaseerd op groei per dag en uitval. De cijfers zijn vergeleken met groepen varkens binnen hetzelfde productiebedrijf die een hogere gezondheidsstatus hadden. De genoemde cijfers kunnen de basis zijn voor een plan van aanpak om de schade op bedrijfsniveau te beperken.
In de Nederlandse situatie is al eerder berekend dat de totale schade door luchtwegaandoeningen bij vleesvarkens 5 tot 10 euro kan bedragen, dat komt overeen met de onderstaande cijfers in de tabel.

 
Ziekte of combinatie
Opbrengstverlies
per vleesvarken
M. hyo
€ 0,47
PRRS
€ 4,16
Influenza
€ 2,41
PRRS en M. hyo
€ 7,24
PRRS en Influenza
€ 7,78
Influenza en M. hyo
€ 7,56

 Tabel: Economische invloed van Influenza, PRRS en Mycoplasma hyopneumoniae, alleen of in combinatie (Dykhuis-Haden, AASV 2012)

Gevolgen voor de mens

PRRS is niet schadelijk voor de mens.